Tijdelijke constructies (bv. werfkeet)

ikoon werfkeetIn principe zijn ook tijdelijke handelingen en constructies vergunningsplichtig. Er bestaan een aantal vrijstellingen.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Sommige tijdelijke handelingen en constructies kunnen vrijgesteld zijn van vergunning:

 • tijdelijke handelingen nodig voor de uitvoering van vergunde, gemelde of van vergunning vrijgestelde werken, voor zover deze plaatsvinden op openbaar domein, op het goed in kwestie of binnen de werkstrook afgebakend in de vergunning (zoals bijvoorbeeld: een werfkeet of werfkraan voor de aannemer, de stapeling van de uitgegraven grond, de opslag van bouwmateriaal, ...)
 • tijdelijke constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, indien ze 
  • niet langer dan vier keer dertig dagen per kalenderjaar blijven staan. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet 
  • niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied
  • niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied
  • niet gepaard gaan met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen
 • een tijdelijke wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw, als de tijdelijke functiewijziging een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschrijdt. Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle dertig dagen gebeurt. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet.

Let op: de vrijstellingsregeling geldt enkel als aan de voorwaarden van de docx bestandchecklist (14 kB) voldaan is. Doe steeds navraag bij uw gemeente.

MELDING*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.