Recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad….) aanleggen of wijzigen

Het aanleggen en herinrichten van een recreatief terrein (voetbalveld, basketbalveld, golfterrein, padel…) is vergunningsplichtig. 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Let op: ook de aanleg van kunstgras is vergunningsplichtig. Het wordt beschouwd als verharding omdat het essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Verhardingen vallen onder dezelfde vergunningsplicht als andere constructies (VCRO art 4.1.1, 3°). Enkel onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) geldt een vrijstelling.

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) is het herinrichten van bestaande sport- of recreatieterreinen vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Voorbeelden:

 • Het aanleggen van een padelterrein binnen een bestaand recreatie- of sportterrein.
 • Het vervangen van een tennisterrein door een basketbalveld. De functie van het terrein nl. sportterrein blijft behouden.

De vrijstelling van de vergunningsplicht geldt (ook voor wat betreft de aanleg van kunstgras) enkel als aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • De bestaande terreinen, gebouwen, constructies en verhardingen zijn hoofdzakelijk vergund of vergund geacht;
 • Het terrein wordt niet uitgebreid en de bestaande bufferzones blijven behouden;
 • Er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging uitgevoerd. De herinrichting is eigen aan de functie;
 • De handelingen betreffen niet het slopen of verwijderen van gebouwen, met uitzondering van het slopen of verwijderen, vermeld in hoofdstuk 13 van het vrijstellingsbesluit;
 • De handelingen zijn niet gesitueerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied (zoals natuurgebied), met uitzondering van parkgebied;
 • De handelingen gaan niet gepaard met een ontbossing, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen;
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken, tenzij de gemeente vrijgestelde handelingen meldingsplichtig zou hebben gemaakt.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen

Voor vergunningsaanvragen of meldingen gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.

Padelterreinen aanleggen

Padel brochureIs een omgevingsvergunning nodig voor de aanleg van een padelterrein? Hoe kunnen lokale besturen licht- en geluidshinder beperken?
Lees de brochure pdf bestandPadel - Padelterreinen.pdf (653 kB).