Regenwaterput, brandstoftank, riolering

ikoon regenput

De vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen geldt ook voor ondergrondse constructies. In de meest courante gevallen geldt een vrijstelling.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Gebruikelijke ondergrondse constructies bij de woning zoals een brandstoftank, de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen en een regenwaterput, kunnen vrijgesteld zijn van vergunning als voldaan wordt aan de voorwaarden van de docx bestandchecklist (14 kB). Doe steeds navraag bij uw gemeente.

Let op: de vrijstelling geldt niet als:

  • de ondergrondse constructie voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook ligt
  • de constructie verder dan 30 meter van de woning geplaatst wordt

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

Ondergrondse constructies zijn meestal vrijgesteld van vergunning omdat ze mee zijn opgenomen in de plannen van bv. een verbouwing. In dat geval maken ze deel uit van de vergunningsaanvraag