Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning

Waarover gaat het?

Voor milieuvergunningen die aan een reeks voorwaarden voldoen, kan de exploitant via een eenvoudige procedure de omzetting naar een vergunning voor onbepaalde duur vragen.

Dit zijn de voorwaarden:

  • de milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar
  • de omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand voor het einde van de milieuvergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip  van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund
  • de vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling (zie hiervoor onder meer de artikelen 155 van het Omgevingsvergunningendecreet)
  • noch het betrokken publiek noch de  adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure

In alle andere gevallen moet een aanvraag voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning gedaan worden.

Hoe aanvragen?

Mededeling via het online Omgevingsloket

Mededelingen met de vraag tot omzetting moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

De omzetting word geregeld in artikel 390 van het Omgevingsvergunningendecreet en de  artikelen 785 van het Omgevingsvergunningenbesluit.

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

Direct naar het Omgevingsloket