Functiewijziging

Functiewijziging

Het veranderen van de functie van uw woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten:

 • wonen
 • verblijfsrecreatie
 • dagrecreatie, met inbegrip van sport
 • land- en tuinbouw in de ruime zin
 • detailhandel
 • dancing, restaurant en café
 • kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen
 • industrie en bedrijvigheid
 • gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
 • militaire functie

Ook omgekeerd geldt dat u een vergunning nodig hebt om een gebouw dat niet als woning gebruikt wordt, toch als woning te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • een hoeve in landbouwgebied gebruiken als woning, zonder bijhorende landbouwactiviteit
 • een gebouw in recreatiegebied permanent bewonen
 • een loods omvormen tot woning

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Het in een woongebouw uitoefenen van functies die complementair zijn aan het wonen zijn vrijgesteld van vergunning. Denk bv. aan een kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café en bedrijvigheid. Let op: dit geldt enkel als aan elk van de volgende vereisten is voldaan: 

 • het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
 • de woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw
 • de complementaire functie beslaat minder oppervlakte dan de woonfunctie en nooit meer dan 100 vierkante meter
 • de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingen.
  Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is ook vrijgesteld van vergunning.
 • Er moet voldaan worden aan alle voorwaarden uit de docx bestandchecklist (14 kB)

Een voorbeeld:
De familie Jacobs heeft een fruitbedrijf. Tijdens het oogstseizoen willen ze de garage inrichten als tijdelijke verkoopsruimte. Zolang dit gebruik jaarlijks niet langer duurt dan vier keer dertig dagen per jaar is hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist.

Let op: een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de pdf bestandchecklist (47 kB). Doe navraag bij uw gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor het wijzigen van de functie van een gebouw is de medewerking van een architect niet vereist. Let wel: eventuele werken die gepaard gaan met de functiewijziging vallen wellicht niet onder de vrijstelling van vergunning of de vrijstelling van architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.