As-builtattest

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er soms afgeweken van de vergunning. Soms is dit onvermijdelijk. Daarom voorziet de regelgeving enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan desgewenst aan de architect vragen een As-builtattest op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden. Dit is niet verplicht.

Bij afwijkingen die niet voorzien worden door de regelgeving is de constructie niet meer vergund en moet een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 

Toegestane kleine afwijkingen tijdens het bouwen

Tijdens de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen worden dikwijls kleine afwijkingen ten opzichte van de vergunde plannen doorgevoerd.

Tolerantiemarge bij uitvoering: Metsershaar

Kleine afwijkingen zijn toegelaten als er geen grotere afwijkingen in maatvoering zijn dan deze die inherent verbonden zijn aan het bouwproces. Deze technische tolerantiemarge wordt het metsershaar genoemd. De toepassing van het metsershaar kan geen afbreuk doen aan burgerlijke rechten. Zo kan het bijvoorbeeld omwille van de afmetingen van de bakstenen waarmee gewerkt wordt, niet mogelijk zijn om het raam 105 centimeter breed te bouwen, maar wel 108 centimeter.

Decretaal toegestane afwijkingen

De Vlaamse Codex bepaalt dat tijdens de uitvoering het volgende is toegelaten, voor zover het niet uitdrukkelijk verboden of beperkt in de vergunning:

  • afwijkende handelingen die niet zijn onderworpen aan de vergunningsplicht. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het schilderen van buitenmuren.
  • afwijkende handelingen die zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplaatsing van binnendeuren, de verplaatsing van niet dragende binnenmuren, …
  • afwijkende handelingen die zijn onderworpen aan de meldingsplicht, voor zover deze handelingen beperkt blijven tot handelingen binnen in gebouwen.  Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplaatsing van dragende binnenmuren, …

Wijk nooit af van stedenbouwkundige verordeningen!

Handelingen die door provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn gemaakt, kunnen niet gecombineerd worden met de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen.

Procedure As-builtattest

Als voor de handelingen de medewerking van een architect is vereist, kan de architect, op verzoek van de opdrachtgever, een as-builtattest opstellen waarin hij:
1° in voorkomend geval de kleine afwijkingen beschrijft 
2° verklaart dat de bepalingen rond het metsershaar zijn nageleefd.

De architect bezorgt dan een afschrift van het as-builtattest aan het college van burgemeester en schepenen.

Het as-builtattest is niet verplicht. De overheid legt ook geen prijs voor de afgifte van het as-builtattest vast. Er wordt verwacht dat de kosten voor de afgifte klein zullen zijn, aangezien het attest wordt opgemaakt door de architect die belast is met het toezicht op de werken. Deze architect kent dus de uitgevoerde werken door en door.

Bij grote afwijkingen van de vergunning: nieuwe omgevingsvergunning aanvragen

Als de afwijkingen groter zijn, dan kan geen as-builtattest worden afgegeven. Er kan wel een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers